Manifestations



Date   Manifestation
04.11.2017 - 04.11.2017      Conférence d’automne
Lieu: BPW Jura, 
15.11.2017 - 15.11.2017   18:30 - 22:00    Soirée mensuelle
Lieu: TBD, Soirée mensuelle
25.04.2018 - 25.04.2018   13:00 - 18:00    Rechtliche Fitness für angehende Verwaltungsrätinnen - Kurs 1
Lieu: , 
02.06.2018   09:00  03.06.2018   17:00    Assemblée des déléguées 2018
Lieu: Lenzerheide, BPW Club Chur
27.10.2018 - 27.10.2018       Conférence d'automne 2018
Lieu: Club Langenthal-Huttwil,